ФОНДАЦИЯ "Професор ЙОРДАН ШОПОВ - Фондация на юристите и историците в Р България"
                                   УЧЕБНИ    ПРОГРАМИ


                                            по РОДИНОЗНАНИЕ и
                                            по ПРИРОДОЗНАНИЕ
         за студентите по Сурдопедагогика от факултета за начална и

            предучилищна педагогика при Софийския университет
                                        "Св.     Климент Охридски"


                                                                                    Изработил: Проф. И.Шопов


          АНОТАЦИЯ: Поради общността на целите и задачите на двете дисциплини, както и поради относителната общност на техния предмет - Знания за родината, за нейното минало, природа, население, настоящата анотация обхваща интегралните аспекти на тези дисциплини.
Лекционният курс от 30 часа и 30 часа упражнения, съответно по 15 часа лекции и 15 часа упражнение за Родинознанието и за Природознанието запознава студентите с ролята на тези дисциплини за развитието на историческото самосъзнание на учениците, намиращи се в компетенцията на Сурдопедагогиката. Разгледаните в лекционния курс и в съответните упражнения проблеми ще позволи на студентите да реализират задачите на националната идентификация за патриотичното самочувствие, съпричастност и дългово отношение на учениците към България.

          В съответствие с особеностите на учениците, студентите по Сурдопедагогика ще изготвят при упражненията по тези дисциплини собствени пособия с подчертана нагледност и кратки и лесно изразими обяснения върху историята и природата на България. С изработването на пособията те ще схванат същността и ролята на различните умения и навици, които в последствие ще формират у учениците, като например умения да разпознават различните държавни символи и институции, умения за времево и пространствено ориентиране, както и умения да използват основните понятия на историята , географията и природознанието за идентифициране на забележителните процеси, факти и явления в живота на България и българите.
Курсът ще подготви студентите да формират у учениците необходимите умения за наблюдение и описание на национални исторически и природни явления, както и събития, които ни свързват с Европа, умения да схващат промените в бита, ритуалите и обичаите на съвременните българи.

                                                           УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
          1.Методологически     проблеми     на     учебните     дисциплини:
"Родинознание" и "Природознание" История, Конструиране, цели и задачи на обучението на тези дисциплини,  /2 часа/

          2.Учебни програми, учебниците и учителят*   ..' часа/

          3.Особености      на      учебния      процес      по      Родинознание      и Природознание. Ролята на нагледността при обучение на деца със слухово увреждане. Трудности при речевото общуване. /2 часа/

          4.Особености   на   урочната   организация   в   Сурдопедагогиката. Разделителна линия между стандартната организация на урока и специфика   на   урока   при   ученици   със   слухово   увреждане. Проблеми   на   припомнянето,   на   учебната   информация,   на
самостоятелната дейност на учениците, на онагледяването и на
речта  /12 часа/
          5.Особености на  историческото познание и тяхното отражение върху обучението. Историята като реалност и като отражение. Митовете История и поколения. Роля на историческите знания* Движение на историческите понятия / Понятията при обучението по история/
          6.Извън урочна    и    извън класова    работа    по    Родинознание    и Природознание.      Организация      и      форми*      Особености      в извън класовата дейност при учениците със слухово увреждане.
          7.По дългия път на формиране на българската държавност и
държава.       Старите      българи       в      различните      етнически формирования на славянобългарската държава при Аспарух.
          8.Към централизация и единство на българското общество. От Телериг до Борис I.
          9.От политическия възход при Симеон да продължителните чужди владичества. Византийското владичество. Нов възход. Османско владичество.
          10.Българското   възраждане   и   изграждане   на   новобългарската държава. Кога и защо започва българското възраждане? Най-забележителните   възрожденци   и   национални   революционери. Руско-турската  война от  1878/79  г.  и   изграждане  на новата българска държава.
          11.Участие на България във войните през XX век.
          12.Установяване    на    тоталитаризма    в    България    и    новото премахване. Несполучливият       исторически       експеримент. Задълбочаване   на   противоречията   в   българското   общество. Революцията на 10 ноември 1989 г. И развитието на България в условията на демократическата система.
          13.Смяна на държавните символи  и новите преобразования в
България.
          14.Човекът и природата в съвременната цивилизация. Ядрената опасност. Екологичната криза. Политиката на страната към реализиране на европейските стандарти и изисквания. Отношението на българите към проблемите на атмосферата, хидросферата, литосферата и биосферата,
          15.Етническите проблеми и тяхното решаване в условията на демократичното развитие на България.

          Упражненията : В общо 15 плюс 15 часа по двете учебни дисциплини студентите ще работят в Държавния исторически архив, където ще подбират необходимите фотоси, за да илюстрират съдържателните акценти, представени тук в учебната програма. Следващият момент на упражненията ще се реализира в Народната или в Университетската библиотека, за да се издирят различните учебници по Родинознание и Природознание и за да се потърсят необходимите образци за текстово и понятийно разкриване на проблемите на историята, географията и природата на България.
          Третата част от упражненията е свързана с уточняване на текста, задачите и понятията в лично изработените пособия от студентите / Във формата на Проекти/ Обосновката и защитата ще бъдат основанията за семестриалната оценка на студентите.                                                 Учебна програма

                                               За културно - исторически туризъм


                                                                                                              ИЗРАБОТИЛ:   ПРОФ. й. ШОПОВ


          Време          -   един семестър
          Часове         -      35 часа
          За лекции    -      27 часа
          Упражнения-       8 часа

І. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ (7 часа)

          1.Понятийно-категориален апарат. Култура и цивилизации.Взаимо-
действие. Същност и роля. Време и промени. Историко-културни    потребности. Туризмът : традиции и алтернативи (3 ч.)
          2.Тенденции в съвременния туризъм. Съвременни световни промени и нарастване на туристическите потребности:  историко-политически, религиозни, общокултурни, икономически, технологически (2 ч.)
          3. Същност на съвременните промени в света. Причини и последствия, мотивиращи нарастващия туризъм (2 ч.)

ІІ. СЪСТОЯНИЕ НА ИСТОРИКО-КУЛТУРНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОГРАМИ (16 часа)

          1. Паметниците и българските празници и културни събития в Югозападна България (5 ч.)
          2. Паметниците и празничните прояви в Северна България (6 ч.)
    Паметници и празнични прояви в Югоизточна България (5 ч.)

ІІІ. Възпитателни акценти на политическата и културната история на България, проектирани в СТАРИНИТЕ И В
ЕТНОКУЛТУРНИТЕ ПРОЯВИ (4 часа)

Съвременен поглед върху българската периодизация и основните историко-политически и дискусионни въпроси

          1.За първите държавни структури и формиране на българската народност и наука (1 ч.)
          2.Възходът на българите. Борис І и Възраждането. (1 ч.)
          3.По мъчителния път на българското национално освобождение.(1 ч.)
          4.В идеологическите капании 1878 - 1981 гг. (1 ч.)


                                      ОБОБЩЕНИЕ и УПРАЖНЕНИЯ (8 часа)

          1. Съставяне на туристическа програма с въведение за видовете туристически програми (2 ч.)
          2. Обсъждане на примерен проект за программа (2 ч.)
          3. Методически проблеми. Литература, картотеки, срещи с туристи. Какво трябва да знаем и какво да можем. Екскурзоводска беседа(4 ч.)

                                 ОСНОВНА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Михаил Райчев,”Музеи, старини и паметници в България”, С, 1981
2. Е. КОСТОВ, «
Културен туризъм”, С, 2001
3.с. АЛЕКСИЕВ, «
Връзки с обществеността и културния туризъм», С,2004


                                          ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН РЕКВИЗИТ:

·АЛБУМИ
·НАРЪЧНИЦИ
·ТУРИСТИЧЕСКА КАРТОТЕКА
·ДИПЛЯНКИ
·КАРТИ (миниатюрни)

                                                         упражнение

-Методическа демонстрация на екскурзовода
-Съставяне на проект за културен туризъм